VIETNAM MARKET‎ > ‎

Nhập khẩu sản phẩm thực vật vào Nhật Bản

Các đối tượng thực vật cấm nhập khẩu
http://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/import/ikinshi/ 

Danh sách các loại thực vật cấm nhập khẩu vào Nhật Bản 

Xin phép nhập thực vật cấm nhập khẩu vào Nhật Bản

Thủ tục giải trừ cấm nhập khẩu

Danh sách hoa quả, rau quả không được mang từ Việt Nam vào Nhật Bản hoặc cần kiểm tra

Comments