VIETNAM MARKET‎ > ‎CASHEW‎ > ‎

Thị trường điều thế giới

THỊ TRƯỜNG ĐIỀU THẾ GIỚI

World cashew nut market

saigonaroma - 9/2012

Sản lượng điều thô thế giới
Năm 2009: 2.548 ngàn tấn
Năm 2010: 2.468 ngàn tấn
Năm 2011 (Niên vụ 2011/2012): 2.312 ngàn tấn

Các nước sản xuất điều thô: Việt Nam, Ấn Độ, Brazil, Tây Phi, Indonesia
Các nước nhập khẩu điều thô: Việt Nam, Ấn Độ
Các nước sản xuất, chế biến điều nhân: Việt Nam, Ấn Độ, Brazil
Các nước nhập khẩu nhân điều: Bắc Mỹ (Hoa Kỳ, Canada), Châu Âu, Trung Đông, Nhật Bản

Thời gian thu hoạch điều kể từ khi trồng: 3 - 5 năm

Vụ điều các nước
 Vietnam Tháng 3 - Tháng 6 (4 tháng)
 India Tháng 3 - Tháng 6
 Brazil Tháng 11 - Tháng 2
 Guinea-Bissau Tháng 5 - Tháng 8
 Ivory Coast Tháng 3 - Tháng 6
 Nigeria Tháng 2 - Tháng 5
 Togo Tháng 2 - Tháng 5
 Benin Tháng 12 - Tháng 4
 Mozambique Tháng 11 - Tháng 4
 TanzaniaTháng 10 - Tháng 1 
 Kenya Tháng 11 - Tháng 2
 Mali Tháng 2 - Tháng 5
 Ghana Tháng 2 - Tháng 5
 Burkina Faso Tháng 2 - Tháng 5
 Senegal Tháng 5 - Tháng 8
 Gambia Tháng 3 - Tháng 6

Sản xuất điều thô năm 2010 theo từng nước
 NướcSản lượng điều thô (ngàn tấn)Tỷ lệ (%) 
 Ấn Độ630  25.5
 Bờ  Biển Ngà370  15
 Brazil320  13
 Việt Nam300  12
 Indonesia155  6.3
 Guinea-Bissau150  6
 Nigeria110  4.5
 Mozanbique100  4
 Tanzania95  3.8
 Other238  9.6
 Tổng cộng2,468  100

Tách nhân điều
Việt Nam, Ấn Độ: Dùng máy bán thủ công (bàn ngồi dùng tay đặt hạt điều và nhấn chân bên dưới để cắt và tách hạt)
Brazil: Dùng búa chuyên tách điều.

Khối lượng riêng nhân điều: 1 công ten nơ = 24 tấn nhân điều

Tỷ lệ thu nhân điều
Tỷ lệ thu nhân điều (Điều nhân tu được / Điều thô nguyên liệu) trung bình: 20 ~ 24%
Tỷ lệ thu nhân điều Brazil: 21%
Tỷ lệ thu nhân điều Việt Nam: 23%
Tỷ lệ thu nhân điều Ấn Độ:
- Điều thô Ấn Độ: 23%
- Điều thô Nigeria, Kenya, Mozambique: 20%
- Điêu thô Benin, Ginea-Bissau, Togo and Indonesia: 24%
- Điều thô Bờ Biển Ngà, Senegal: 22%

Tỷ lệ nhân vỡ, nhân lành
Ấn Độ: Vỡ (broken) 25%, lành (whole) 75%
Bralzil: Vỡ 47%, lành 53%
Việt Nam: Vỡ 20%, lành 80%

Xuất khẩu nhân điều / Nhập khẩu điều thô
Ba nước xuất khẩu nhân điều lớn nhất năm 2009:
Việt Nam: 117 ngàn tấn nhân điều
Ấn Độ: 101.5 ngàn tấn nhân điều
Brazil: 47.8 ngàn tấn nhân điều

Nhập khẩu điều thô 2009:
Ấn Độ: Nhập khẩu 728 ngàn tấn điều thô
Lượng điều thô chế biến năm 2009 của Ấn Độ: 1,423 ngàn tấn (điều thô trồng tại Ấn Độ: 695 ngàn tấn).
Lượng nhân điều xuất khẩu của Ấn Độ năm 2009: 446 ngàn tấn

Sản lượng điều thô Việt Nam
2008: 350 ngàn tấn
2009: 293 ngàn tấn
2010: 310 ngàn tấn
2011: 318 ngàn tấn

Điều nhân xuất khẩu Việt Nam
2008: 167 ngàn tấn
2009: 177 ngàn tấn
2010: 198 ngàn tấn
2011: 166 ngàn tấn

Điều thô nhập khẩu vào Việt Nam
2010: 404 ngàn tấn
2011: 430 ngàn tấn

Các hiệp hội điều lớn
Hiệp hội điều Việt Nam (VINACAS): http://www.vinacas.com.vn/
Hiệp hội điều Ấn Độ (CEPCI): http://www.cashewindia.org
Hiệp hội điều Brazil: http://sindicaju.org.br/

Reference:
Vietnam's cashew nut data
Hiệp hội điều Việt Nam VINACAS
Comments