VIETNAM MARKET‎ > ‎CASHEW‎ > ‎

Thị trường điều Ấn Độ

Xuất khẩu nhân điều từ Ấn Độ
- 2008-2009: 114 ngàn tấn
- 2009-2010: 110 ngàn tấn
- 2010-2011: 106 ngàn tấn (Giá trị: 572 triệu USD)
- 2011-2012: 132 ngàn tấn (Giá trị: 891 triệu USD)
(Đổi từ Rs.Crs Ấn Độ: 1 Rs.Crs = 203 ngàn USD)
Các nước nhập khẩu nhân điều Ấn Độ lớn nhất:
- Mỹ: 47.6 ngàn tấn (2011-2012, 36%)
- UAE: 14.2 ngàn tấn (2011-2012, 11%)
- Hà Lan: 11.5 ngàn tấn (2011-2012, 8.7%)
- Nhật Bản: 7.0 ngàn tấn (2011-2012, 5.3%)

Xuất khẩu dầu điều (CNSL) từ Ấn Độ
- Năm 2008-2009: 7.8 ngàn tấn
- Năm 2009-2010: 9.1 ngàn tấn
- Năm 2010-2011: 12.1 ngàn tấn (Giá trị: 6.9 triệu USD)
- Năm 2011-2012: 13.6 ngàn tấn (Giá trị: 12 triệu USD)
Các nước nhập khẩu dầu điều chính (2011-2012):
- Mỹ: 8011 tấn (59.0%)
- Trung Quốc: 1738 tấn (12.8%)
- Hàn Quốc: 1274 tấn (9.4%)
- Nhật Bản: 771 tấn (5.7%)
- Đài Loan: 637 tấn (4.7%)

Nhập khẩu điều thô vào Ấn Độ
- Năm 2008-2009: 606 ngàn tấn

Comments