VIETNAM MARKET‎ > ‎CASHEW‎ > ‎

Phân loại hạt điều

Phân loại hạt điều

Cashew nut's grades

Phân loại theo cỡ
W180: Cỡ Vua (King of Cashew), 170 - 180 hạt / 454 gram ( = 1 pound)
W210: Cỡ Lớn (Jumbo), 200 - 210 hạt / 454 gram
W240: 220 - 240 hạt / 454 gram
W320: 300 - 320 hạt / 454 gram
W450: 400 - 450 hạt / 454 gram
W500: 450 - 500 hạt / 454 gram

Phân loại theo chất lượng
- Trắng, nguyên hạt (White wholes)
- Quá lửa, nguyên hạt (Scorched wholes)

Phân loại theo độ vỡ
- Nguyên hạt (Wholes)
- Tách 2 nửa (Splits)
- Vỡ đôi (Butts)
- Mảnh vỡ lớn (Large White Pieces LWP)
- Mảnh vỡ nhỏ (Small White Pieces SWP)
- Vỡ vụn (Baby Bits BB)
Các loại quá lửa (Scorched): Tương tự

Tham khảo:
Comments